Meet the C4B consortium

PROJECT COORDINATOR

CIAOTECH Srl

location_on Italy captive_portal https://www.pnoconsultants.com/it/

CTECH är ett specialiserat konsultföretag inom PNO-koncernen. Expertisen ligger inom forsknings- och innovationsledning (FoI), teknikintelligens och exploateringstjänster. Med en gedigen meritlista utmärker sig CTECH när det gäller att samordna och delta i EU-finansierade projekt med fokus på cirkulär och biobaserad ekonomi genom att använda effektiv projektledning, teknisk intelligens och spridningsstrategier, samt att etablera internationella nätverk för tekniköverföring och främja kunskapsdelningsgrupper.

Partnerrolle i C4B
CTECH tar ansvar för att leda WP 1 och 2 och fungerar som C4B-projektkoordinator, samtidigt som de aktivt deltar i olika andra WP (WP3-4, WP8, WP9 och WP10).

 

INNOVATION ENGINEERING SRL

location_on Italy captive_portal https://www.innovationengineering.eu/

INNEN är ett privat företag som fokuserar på design och utveckling av avancerade IT-lösningar för att söka, få tillgång till och hantera relevant kunskap inom företag, på webben och i strukturerade databaser, med särskilt fokus på teknisk innovation. INNEN investerar kontinuerligt i forskning och innovation, som utförs med bransch- och akademiska ledare, för att lansera innovativa IT-tjänster på marknaden och lösningar baserade på den senaste tekniken.

Partnerrolle i C4B
INNEN kommer att använda Wheesbee propietary business intelligence-plattform för att genomföra intressentanalys och kartläggning av innovationsekosystem (WP3). INNEN kommer att utveckla alla digitala verktyg och webbappar som behövs i C4B (dvs. webbplats, C4B Stakeholder Panel, C4B Business Model Tool och plattformen för inlämning av OC-projekt) (WP3, 6, 8, 9 och 10).

PNO INNOVATION SL

location_on Spain captive_portal https://www.pnoconsultants.com/es/

Meet C4B pàrtner PNO Innovation SL vf

PNO påskyndar införandet och framgången av innovationsprocesser genom att tillhandahålla innovationsledning, projektutveckling, finansiering av projekt och business intelligence-tjänster. Dessutom har PNO expertis när det gäller att utnyttja avancerad teknik, inrätta internationell tekniköverföring och öppna innovationsnätverk och kunskapsdelningsgrupper.

Partnerrolle i C4B
PNO leder kommunikation, spridning och utnyttjande av WP9 och 10 för att maximera C4B-effekten. Dessutom kommer PNO att stödja utformningen och genomförandet av strategin för projektreplikering för att främja EU:s bioekonomi.

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA

location_on Italy captive_portal https://apre.it/

APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, är en ideell förening som tillhandahåller information, stöd och utbildning om EU:s forsknings- och innovationsprogram.
APRE grundades 1990 och representerar en stor intressegrupp av organisationer och företag som är aktiva inom forskning och teknisk innovation i Italien.
APRE har sitt huvudkontor i Rom samt regionala hjälpcentraler som bildar ett nätverk över hela det nationella territoriet. EU:s sambandskontor för APRE har sitt säte i Bryssel.

Partnerrolle i C4B
APRE ansvarar för att leda utvecklingen av ramverket för fleraktörsstrategi (WP3) och dess genomförande (WP4) samt C4B Open Call (WP8).

FONDAZIONE AGRIFOOD & BIOECONOMY FVG

location_on Italy captive_portal https://www.fabfvg.it

Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG (FAB FVG) är en stiftelse med regionen Friuli Venezia Giulia (nordöstra Italien) och lokala finansinstitut som grundande medlemmar, men som också räknar med ett brett nätverk av institutionella intressenter (universitet, handelskammare, sektorsbyråer, konsortier, föreningar etc.) och stödjande medlemmar (privata små och medelstora företag). FAB FVG ansvarar för att påskynda den konkurrenskraftiga och hållbara utvecklingen av den regionala jordbruks- och bioekonomisektorn och samordnar även det relaterade klustret av företag. Organisationen främjar och utvecklar aktiviteter och projekt med varaktig inverkan på regionala målvärdekedjor, stöder innovation och hållbar tillväxt genom att sammanföra offentliga och privata nyckelaktörer med ett inkluderande tillvägagångssätt.

Partnerrolle i C4B
Inom ramen för C4B-projektet kommer FAB FVG att engagera regionala intressenter relaterade till tre strategiska regionala värdekedjor, vin, spannmål och trä, och ge input till utvecklingen av nya affärsmodeller för integrerade, hållbara och rättvisa biobaserade värdekedjor. Organisationen kommer också att stödja analysen av fallstudier, samt bidra till ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvensbedömningar och spridnings- och exploateringsaktiviteter

BIOFUEL REGION

location_on Sweden captive_portal https://biofuelregion.se/en/

BFR vill driva på omställningen till en bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. Vår styrka är samverkan med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling, vilket gör att hjulen snurrar snabbare. BFR arbetar för skarpare åtgärder och handlingsprogram, från kommunal till europeisk nivå, för att underlätta utvecklingen i norra Sverige.

Partnerrolle i C4B
BFR ansvarar för den svenska fallstudien om trä, WP5. Övriga aktiviteter finns i WP3 och WP4 med involvering av intressenterna.

CLUSTER VIOOIKONOMIAS KAI PERIVALLONTOS DYTIKIS MAKEDONIAS

location_on Greece captive_portal https://clube.gr

CluBE utvecklar FoU- och affärsverksamhet inom bioekonomi, bioenergi och miljö för att stärka den gröna, smarta och cirkulära ekonomin i regionen Västra Makedonien och dess närområden. CluBE:s expertområden, när det gäller framtagning, skrivning och genomförande av ansökningar, är intressentengagemang (främst lokalt och regionalt men även nationellt och europeiskt), lokal och regional replikering, koordinering av lokala demoplatser, kommunikation och spridning samt kunskapsöverföring och mobilisering av entreprenörskap

Partnerrolle i C4B
CluBE leder uppgifter 9.3 & 10.3: Spridning bland kluster- och föreningsmedlemmar.

UNIVERSITAET HOHENHEIM

location_on Germany captive_portal https://www.uni-hohenheim.de/en/english

Vi omvandlar biomassa och jordbruksavfall till mervärdesprodukter, inklusive biokol, aktivt kol, plattformskemikalier och gödselmedel. Vi utvecklar och förverkligar nya värdekedjor för våra produkter, från landsbygdsregioner till tillämpade och industriella applikationer. Vårt fokus ligger på att implementera bioraffinaderikoncept på gårdar, vilket leder till nya perspektiv och användningsmöjligheter för potentiella intressenter. För detta ändamål använder vi restprodukter från jordbruket och avfallsströmmar som har låg potential för återvinning, är rikligt förekommande och inte står i konflikt med livsmedelsproduktionen. Våra processer bygger på iterativa bedömningar och analyser som utförs med datorstödda verktyg för hållbar processutveckling. Dessa analyser stöds av verkliga data på pilotanläggningsskalan i våra anläggningar.

Partnerrolle i C4B
UHOH deltar främst i utvecklingen av det holistiska ramverket (WP5) och miljö- och hållbarhetsbedömningen (WP7) av fallstudierna. De undersökta fallstudierna av UHOH är jordbruks- och restströmmar från odling av äpplen, potatis och våtmarksbiomassa för produktion av plattformskemikalier som hydroximetylfurfural (HMF) och furandikarboxylsyra (FDCA). Resultaten av dessa arbetspaket kommer att ligga till grund för utvecklingen av affärsmodellen (WP6), där UHOH kommer att vara aktivt konsultativt.

WAGENINGEN UNIVERSITY

location_on The Netherlands captive_portal https://www.wur.nl/

Wageningen University har lång erfarenhet av att delta i och leda storskaliga EU-projekt. Företagsekonomigruppen (BEC) har utökat sin expertis inom analys av lantbrukares beslutsfattande och beteende med avseende på hållbarhet, tillämpat i flera nationella och EU-projekt, genom att genomföra ekonomiska experiment, enkäter och intervjuer. Dessutom har BEC erfarenhet av validering av affärsmodeller.

Partnerrolle i C4B
WU kommer att leda analysen av fallstudierna i WP5. Dessutom är WU involverad i utvecklingen och valideringen av affärsmodeller i WP6 och i den ekonomiska och övergripande hållbarhetsbedömningen i WP7. WU kommer också att leda utvecklingen av en portfölj för forsknings- och innovationsprioriteringar.

STICHTING WAGENINGEN RESEARCH

location_on The Netherlands captive_portal https://www.wur.nl

Wageningen Economic Research är ett av forskningsinstituten inom den juridiska enheten Stichting Wageningen Research. Det är ett internationellt ledande socioekonomiskt forskningsinstitut som erbjuder regeringar och företag (socio)ekonomiska insikter och integrerade råd för sund politik och bättre beslutsfattande på ett innovativt sätt. Institutets data och modeller är till hjälp i denna process. Forskningsteman varierar från biologisk mångfald till verklig prissättning, från konsumentbeteende till fiske, från naturbaserade lösningar till jordbrukarnas inkomstmodeller, från hållbara värdekedjor till hälsa.

Partnerrolle i C4B
Wageningen Research leder utvecklingen av nya affärsmodeller WP6 och bidrar till policyrekommendationer (WP5), holistiska ramverk (WP5) och social utvärdering av affärsmodeller (WP7).

ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION

location_on Spain captive_portal https://www.leitat.org

Leitat grundades 1906 och är en av referensenheterna på statlig och europeisk nivå inom teknikhantering. Det har ett team på mer än 500 yrkesverksamma, experter inom tillämpad forskning, tekniska tjänster och förvaltning av teknik- och innovationsinitiativ. Leitat tillhandahåller socialt, industriellt, ekonomiskt och hållbart värde och erbjuder omfattande lösningar inom flera sektorer och områden: utveckling av nya material, ekologiskt hållbar produktion, förebyggande system för arbetshälsa, omvärdering av avfall och användning av naturresurser, sammankoppling och digitalisering av industrin, grön energi och maximering av energieffektivitet. Leitat är erkänt av ministeriet för vetenskap och innovation och är en av de viktigaste enheterna som deltar i EU:s Horizon2020- och Horizon Europe-program.

Partnerrolle i C4B
Leitat leder WP7 med fokus på de tekniska aspekterna inom holistisk analys och bedömning av hållbarhetspåverkan av de nya affärsmodellerna.

Funded by the European Union

Finansierat av Europeiska unionen, enligt bidragsavtal N° 101135323. Åsikter och åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och behöver inte nödvändigtvis återspegla Europeiska unionens eller REA:s åsikter. Varken Europeiska unionen eller beviljande myndighet kan hållas ansvarig för dem.