Γνωρίστε το κονσόρτσιο C4B

PROJECT COORDINATOR

CIAOTECH Srl

location_on Italy captive_portal https://www.pnoconsultants.com/it/

Η CTECH είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων εντός του Ομίλου PNO. Η τεχνογνωσία έγκειται στη διαχείριση έρευνας και καινοτομίας (R&I), στην τεχνολογική ευφυΐα και στις υπηρεσίες εκμετάλλευσης. Με ένα ισχυρό ιστορικό, η CTECH υπερέχει στον συντονισμό και τη συμμετοχή έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και επικεντρώνονται στην κυκλική και βιο-βασισμένη οικονομία, χρησιμοποιώντας αποτελεσματική διαχείριση έργων, τεχνολογικές πληροφορίες και στρατηγικές διάδοσης, καθώς και τη δημιουργία διεθνών δικτύων μεταφοράς τεχνολογίας και την προώθηση κοινοτήτων ανταλλαγής γνώσεων.

Ρόλος συνεργάτη στο C4B
Η CTECH αναλαμβάνει την καθοδήγηση των WP 1 και 2, ως συντονιστής έργου C4B, ενώ συμμετέχει ενεργά σε διάφορα άλλα WP (WP3-4, WP8, WP9 και WP10).

INNOVATION ENGINEERING SRL

location_on Italy captive_portal https://www.innovationengineering.eu/

INNEN är ett privat företag som fokuserar på design och utveckling av avancerade IT-lösningar för att söka, få tillgång till och hantera relevant kunskap inom företag, på webben och i strukturerade databaser, med särskilt fokus på teknisk innovation. INNEN investerar kontinuerligt i forskning och innovation, som utförs med bransch- och akademiska ledare, för att lansera innovativa IT-tjänster på marknaden och lösningar baserade på den senaste tekniken.

Ρόλος συνεργάτη στο C4B
Το INNEN θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα επιχειρηματικής ευφυΐας Wheesbee propietary για τη διεξαγωγή ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών και χαρτογράφησης οικοσυστημάτων καινοτομίας (WP3). Το INNEN θα αναπτύξει όλα τα ψηφιακά εργαλεία και τις διαδικτυακές εφαρμογές που απαιτούνται στο C4B (δηλαδή, ιστοσελίδα, C4B Stakeholder Πάνελ, C4B Business Model Tool και πλατφόρμα υποβολής έργων οργανωμένου εγκλήματος) (WP3, 6, 8, 9 και 10).

PNO INNOVATION SL

location_on Spain captive_portal https://www.pnoconsultants.com/es/

Η PNO επιταχύνει την υιοθέτηση και την επιτυχία των διαδικασιών καινοτομίας παρέχοντας διαχείριση της καινοτομίας, ανάπτυξη έργου, χρηματοδότηση έργων, και υπηρεσίες επιχειρηματικής ευφυΐας. Επιπλέον, η PNO διαθέτει τεχνογνωσία στην αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, στη δημιουργία διεθνών δικτύων μεταφοράς τεχνολογίας και ανοικτής καινοτομίας και κοινοτήτων ανταλλαγής γνώσεων.

Ρόλος συνεργάτη στο C4B
Η PNO ηγείται των δραστηριοτήτων επικοινωνίας, διάδοσης και αξιοποίησης στα WP9 και 10 για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του C4B. Επιπλέον, η PNO θα στηρίξει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της στρατηγικής αναπαραγωγής έργων για την τόνωση της βιοοικονομίας της ΕΕ.

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA

location_on Italy captive_portal https://apre.it/

Η APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που παρέχει πληροφορίες, βοήθεια και κατάρτιση σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ιδρύθηκε το 1990, η APRE αντιπροσωπεύει μια τεράστια ομάδα συμφερόντων οργανισμών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία στην Ιταλία.
Η APRE έχει την έδρα της στη Ρώμη, καθώς και περιφερειακά γραφεία υποστήριξης που σχηματίζουν ένα δίκτυο σε όλη την εθνική επικράτεια. Το γραφείο διασύνδεσης APRE της ΕΕ εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Ρόλος συνεργάτη στο C4B
Το APRE είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του πλαισίου προσέγγισης πολλαπλών παραγόντων (WP3) και την εφαρμογή του (WP4) καθώς και της ανοικτής πρόσκλησης C4B (WP8).

FONDAZIONE AGRIFOOD & BIOECONOMY FVG

location_on Italy captive_portal https://www.fabfvg.it/it

Το Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG (FAB FVG) είναι ένα ίδρυμα στο οποίο συμμετέχουν η Αυτόνομη Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia (βορειοανατολική Ιταλία) και τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως ιδρυτικά μέλη, αλλά και ένα ευρύ δίκτυο θεσμικών φορέων (Πανεπιστήμια, Εμπορικό Επιμελητήριο, τομεακοί φορείς, κοινοπραξίες, ενώσεις κ.λπ.) και υποστηρικτικών μελών (ιδιωτικές ΜΜΕ). Η FAB FVG είναι υπεύθυνη για την επιτάχυνση της ανταγωνιστικής και βιώσιμης ανάπτυξης του περιφερειακού τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής και βιοοικονομίας, συντονίζοντας επίσης τη σχετική ομάδα εταιρειών. Ο οργανισμός προωθεί και αναπτύσσει δραστηριότητες και έργα με διαρκή αντίκτυπο στις περιφερειακές αλυσίδες αξίας-στόχων, υποστηρίζοντας την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, φέρνοντας σε επαφή δημόσιους και ιδιωτικούς βασικούς φορείς με μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς.

Ρόλος συνεργάτη στο C4B
Στο πλαίσιο του έργου C4B, το FAB FVG θα εμπλέξει περιφερειακούς ενδιαφερόμενους φορείς που σχετίζονται με τρεις στρατηγικές περιφερειακές αλυσίδες αξίας, το κρασί, τα δημητριακά και το ξύλο, παρέχοντας εισροές για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ολοκληρωμένες, βιώσιμες και δίκαιες αλυσίδες αξίας βιολογικής βάσης. Ο οργανισμός θα υποστηρίξει επίσης την ανάλυση μελετών περίπτωσης, καθώς και θα συμβάλει στην αξιολόγηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων και στις δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης

BIOFUEL REGION

location_on Sweden captive_portal https://biofuelregion.se/en/

Η BFR θέλει να οδηγήσει τη μετάβαση στη βιοοικονομία με έναν στόλο οχημάτων χωρίς ορυκτά καύσιμα. Η δύναμή μας είναι η συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και την έρευνα και ανάπτυξη. Το BFR εργάζεται για αυστηρότερα μέτρα και προγράμματα δράσης, από το δημοτικό έως το ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης στη βόρεια Σουηδία.

Ρόλος συνεργάτη στο C4B
Το BFR είναι υπεύθυνο για τη σουηδική μελέτη περίπτωσης ξύλου, WP5. Έχει και άλλες δραστηριότητες είναι στα WP3 και WP4 με συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

CLUSTER VIOOIKONOMIAS KAI PERIVALLONTOS DYTIKIS MAKEDONIAS

location_on Greece captive_portal https://clube.gr

Το CluBE αναπτύσσει δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης και επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της βιοοικονομίας, της βιοενέργειας και του περιβάλλοντος, προκειμένου να ενισχύσει την πράσινη, έξυπνη και κυκλική οικονομία στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τις γειτονικές περιοχές. Οι τομείς εξειδίκευσης του CluBE, όσον αφορά την προετοιμασία, τη συγγραφή και την υλοποίηση προτάσεων, είναι η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (κυρίως τοπικών και περιφερειακών αλλά και εθνικών και ευρωπαϊκών), η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, ο συντονισμός τοπικών φορέων, η επικοινωνία και η διάδοση, καθώς και η μεταφορά γνώσης και η κινητοποίηση της επιχειρηματικότητας

Ρόλος συνεργάτη στο C4B

UNIVERSITAET HOHENHEIM

location_on Germany captive_portal https://www.uni-hohenheim.de/en/english

Μετατρέπουμε τη βιομάζα και τις ροές γεωργικών αποβλήτων σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένου του βιοκάρβουνου, του ενεργού άνθρακα, των χημικών πλατφόρμας και των λιπασμάτων. Αναπτύσσουμε και οργανώνουμε αλυσίδες αξίας για τα προϊόντα μας, που εκτείνονται από αγροτικές περιοχές έως εφαρμοσμένες και βιομηχανικές εφαρμογές. Η εστίασή μας περιλαμβάνει την εφαρμογή ιδεών βιοδιυλιστηρίων «on-farm», οδηγώντας σε νέες προοπτικές και ευκαιρίες αξιοποίησης για πιθανούς ενδιαφερόμενους. Οι διαδικασίες μας ευδοκιμούν σε επαναληπτικές αξιολογήσεις και αναλύσεις που διεξάγονται από υπολογιστικά εργαλεία για βιώσιμη ανάπτυξη διαδικασιών.

Ρόλος συνεργάτη στο C4B
Το UHOH συμμετέχει κυρίως στην ανάπτυξη του ολιστικού πλαισίου (WP5) και στην αξιολόγηση περιβάλλοντος και βιωσιμότητας (WP7) των μελετών περίπτωσης. Οι μελέτες περιπτώσεων που διερευνήθηκαν από το UHOH είναι γεωργικά, υπολειμματικά ρεύματα από την καλλιέργεια μήλων, πατάτας και βιομάζας υγροτόπων για την παραγωγή χημικών πλατφόρμας όπως το υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF) και το φουρανδικαρβοξυλικό οξύ (FDCA). Τα αποτελέσματα αυτών των πακέτων εργασίας θα τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου (WP6), στην οποία το UHOH θα δραστηριοποιηθεί συμβουλευτικά.

WAGENINGEN UNIVERSITY

location_on The Netherlands captive_portal https://www.wur.nl/

Wageningen University έχει μακρόχρονη εμπειρία στη συμμετοχή και την καθοδήγηση έργων μεγάλης κλίμακας της ΕΕ. Η ομάδα Business Economics (BEC) έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάλυση της λήψης αποφάσεων και της συμπεριφοράς των αγροτών σε σχέση με τη βιωσιμότητα, που εφαρμόζεται σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, διεξάγοντας οικονομικά πειράματα, έρευνες και συνεντεύξεις. Επιπλέον, το BEC έχει εμπειρία στην επικύρωση επιχειρηματικών μοντέλων.

Ρόλος συνεργάτη στο C4B
Η WU θα ηγηθεί της ανάλυσης των μελετών περίπτωσης στο WP5. Επιπλέον, η WU συμμετέχει στην ανάπτυξη και επικύρωση επιχειρηματικών μοντέλων στο WP6 και στην οικονομική και συνολική αξιολόγηση βιωσιμότητας στο WP7. Η WU θα ηγηθεί επίσης της ανάπτυξης ενός χαρτοφυλακίου προτεραιοτήτων Ε&Κ.

STICHTING WAGENINGEN RESEARCH

location_on THE NETHERLANDS captive_portal https://www.wur.nl

Wageningen Economic Research είναι ένα από τα ερευνητικά ιδρύματα εντός της νομικής οντότητας Stichting Wageningen Research. Είναι ένα διεθνώς κορυφαίο κοινωνικοοικονομικό ερευνητικό ινστιτούτο που προσφέρει σε κυβερνήσεις και εταιρείες (κοινωνικο)οικονομικές γνώσεις και ολοκληρωμένες συμβουλές για ορθές πολιτικές και καλύτερη λήψη αποφάσεων με καινοτόμο τρόπο. Τα δεδομένα και τα μοντέλα του ινστιτούτου παρέχουν βοήθεια σε αυτή τη διαδικασία. Τα ερευνητικά θέματα ποικίλλουν από τη βιοποικιλότητα έως την πραγματική τιμολόγηση, από τη συμπεριφορά των καταναλωτών έως την αλιεία, από τις λύσεις που βασίζονται στη φύση έως τα μοντέλα εισοδήματος των γεωργών, από τις βιώσιμες αλυσίδες αξίας έως την υγεία.

Ρόλος συνεργάτη στο C4B
Η Wageningen Research ηγείται της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων WP6 και συμβάλλει στη σύσταση πολιτικής (WP5), στο ολιστικό πλαίσιο (WP5) και στην κοινωνική αξιολόγηση επιχειρηματικών μοντέλων (WP7).

ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION

location_on Spain captive_portal https://www.leitat.org

Η Leitat ιδρύθηκε το 1906 και είναι μία από τις οντότητες αναφοράς σε κρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στη διαχείριση της τεχνολογίας. Διαθέτει μια ομάδα περισσότερων από 500 επαγγελματιών, εμπειρογνωμόνων στην εφαρμοσμένη έρευνα, τις τεχνικές υπηρεσίες και τη διαχείριση τεχνολογικών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών καινοτομίας. Η Leitat παρέχει κοινωνική, βιομηχανική, οικονομική και βιώσιμη αξία, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε πολλούς τομείς όπως: ανάπτυξη νέων υλικών, οικολογικά βιώσιμη παραγωγή, συστήματα πρόληψης της υγείας στην εργασία, επανεκτίμηση των αποβλήτων και χρήση φυσικών πόρων, διασυνδεσιμότητα και ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, πράσινη ενέργεια και μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης. Η Leitat είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Επιστήμης και Καινοτομίας και είναι ένας από τους κύριους φορείς που συμμετέχουν στα προγράμματα Horizon2020 και Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ρόλος συνεργάτη στο C4B
Η Leitat ηγείται του WP7 που επικεντρώνεται στις τεχνολογικές πτυχές στο πλαίσιο της ολιστικής ανάλυσης και της αξιολόγησης των επιπτώσεων βιωσιμότητας των νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Funded by the European Union

Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χορήγησης Αριθ. 101135323. Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι ωστόσο μόνο αυτές του συγγραφέα(ων) και δεν αναγκαία αντανακλούν αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΡΕΑ. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρμόδια αρχή που χορηγεί μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.