Maak kennis met het C4B-consortium

PROJECT COORDINATOR

CIAOTECH Srl

location_on Italy captive_portal https://www.pnoconsultants.com/it/

CTECH is een gespecialiseerd adviesbureau binnen de PNO Groep. De expertise ligt op het gebied van onderzoeks- en innovatiebeheer (O&I), technologische intelligentie en exploitatiediensten. Met een robuuste staat van dienst blinkt CTECH uit in het coördineren en deelnemen van door de EU gefinancierde projecten gericht op circulaire en biogebaseerde economie door gebruik te maken van effectief projectbeheer, technologische intelligentie en verspreidingsstrategieën, evenals het opzetten van internationale netwerken voor technologieoverdracht en het bevorderen van gemeenschappen voor het delen van kennis.

Partner Role in C4B
CTECH neemt de leiding over WP 1 en 2, fungeert als C4B-projectcoördinator, terwijl het ook actief deelneemt aan verschillende andere WP’s (WP3-4, WP8, WP9 en WP10).

INNOVATION ENGINEERING SRL

location_on Italy captive_portal https://www.innovationengineering.eu/

INNEN is een particulier bedrijf dat zich richt op het ontwerp en de ontwikkeling van geavanceerde IT-oplossingen voor het zoeken, openen en beheren van relevante kennis binnen ondernemingen, op het web en in gestructureerde databases, met specifieke focus op technologische innovatie. INNEN investeert voortdurend in R&I, uitgevoerd met leiders uit de industrie en de academische wereld, om innovatieve IT-diensten op de markt te brengen en oplossingen op basis van state-of-the-art technologieën.

Partnerrol in C4B
INNEN zal het Wheesbee propietary business intelligence-platform gebruiken om stakeholderanalyses en het in kaart brengen van innovatie-ecosystemen (WP3) uit te voeren. INNEN zal alle digitale tools en webapps ontwikkelen die nodig zijn in C4B (d.w.z. website, C4B Stakeholder Panel, C4B Business Model Tool en het platform voor het indienen van OC-projecten) (WP3, 6, 8, 9 en 10).

PNO INNOVATION SL

location_on Spain captive_portal https://www.pnoconsultants.com/es/

PNO versnelt de acceptatie en het succes van innovatieprocessen door innovatiemanagement te bieden; projectontwikkeling; projectfinanciering; en business intelligence-diensten. Daarnaast heeft PNO expertise op het gebied van het exploiteren van geavanceerde technologieën, het opzetten van internationale technologieoverdracht en open innovatienetwerken en kennisdelingsgemeenschappen.

Partnerrol in C4B
PNO leidt de communicatie-, verspreidings- en exploitatieactiviteiten in WP9 en 10 om de impact van C4B te maximaliseren. Daarnaast zal PNO het ontwerp en de uitvoering van de strategie voor projectreplicatie ondersteunen om de bio-economie van de EU te stimuleren.

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA

location_on Italy captive_portal https://apre.it/

APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, is een vereniging zonder winstoogmerk die informatie, bijstand en opleiding biedt over het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.
APRE is opgericht in 1990 en vertegenwoordigt een brede belangengroep van organisaties en bedrijven die actief zijn op het gebied van onderzoek en technologische innovatie in Italië.
APRE heeft zijn hoofdkantoor in Rome en regionale helpdesks die een netwerk vormen over het hele nationale grondgebied. Het EU-verbindingsbureau APRE is gevestigd in Brussel.

Partnerrol in C4B
APRE is verantwoordelijk voor het leiden van de ontwikkeling van het multi-actor approach framework (WP3) en de implementatie ervan (WP4) en de C4B Open Call (WP8).

FONDAZIONE AGRIFOOD & BIOECONOMY FVG

location_on Italy captive_portal https://www.fabfvg.it/it

Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG (FAB FVG) is een stichting van participatie, met de Autonome Regio Friuli Venezia Giulia (Noordoost-Italië) en lokale financiële instellingen als stichtende leden, maar ook rekenend op een breed netwerk van institutionele stakeholders (universiteiten, Kamer van Koophandel, sectorale agentschappen, consortia, verenigingen, enz.) en ondersteunende leden (particuliere KMO’s). FAB FVG is verantwoordelijk voor het versnellen van de competitieve en duurzame ontwikkeling van de regionale agrovoedings- en bio-economiesector en coördineert ook de gerelateerde cluster van bedrijven. De organisatie promoot en ontwikkelt activiteiten en projecten met een duurzame impact op regionale doelwaardeketens, en ondersteunt innovatie en duurzame groei door publieke en private belangrijke actoren samen te brengen met een inclusieve aanpak.

Partnerrol in C4B
In het kader van het C4B-project zal FAB FVG regionale belanghebbenden betrekken bij drie strategische regionale waardeketens, wijn, granen en hout, en input leveren voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen voor geïntegreerde, duurzame en eerlijke biogebaseerde waardeketens. De organisatie zal ook de analyse van casestudy’s ondersteunen en bijdragen aan de beoordeling van economische, milieu- en sociale effecten en aan de verspreiding en exploitatie van activiteiten

BIOFUEL REGION

location_on Sweden captive_portal https://biofuelregion.se/en/

BFR wil de transitie naar een bio-economie en een fossielvrij wagenpark aanjagen. Onze kracht is de samenwerking met de publieke sector, het bedrijfsleven en onderzoek en ontwikkeling, waardoor de wielen sneller gaan draaien. BFR werkt aan scherpere maatregelen en actieprogramma’s, van gemeentelijk tot Europees niveau, om de ontwikkeling in Noord-Zweden te vergemakkelijken.

Partnerrol in C4B
BFR is verantwoordelijk voor de casestudy over Zweeds hout, WP5. Andere activiteiten zijn in WP3 en WP4 met betrokkenheid van de stakeholders.

CLUSTER VIOOIKONOMIAS KAI PERIVALLONTOS DYTIKIS MAKEDONIAS

location_on Greece captive_portal https://clube.gr

CluBE ontwikkelt R&D en bedrijfsactiviteiten op het gebied van bio-economie, bio-energie en milieu, om de groene, slimme en circulaire economie in de regio West-Macedonië en de aangrenzende gebieden te versterken. De expertisegebieden van CluBE, met betrekking tot het voorbereiden, schrijven en implementeren van voorstellen, zijn het betrekken van belanghebbenden (voornamelijk lokaal en regionaal, maar ook nationaal en Europees), lokale en regionale replicatie, coördinatie van lokale demosites, communicatie en verspreiding, evenals kennisoverdracht en mobilisatie van ondernemerschap

Partnerrol in C4B
CluBE leidt taken 9.3 & 10.3: Disseminatie onder cluster-en verenigingsleden.

UNIVERSITAET HOHENHEIM

location_on Germany captive_portal https://www.uni-hohenheim.de/en/english

We zetten biomassa en agrarische reststromen om in producten met toegevoegde waarde, waaronder biochar, actieve kool, platformchemicaliën en meststoffen. We ontwikkelen en organiseren waardeketens voor onze producten, die zich uitstrekken van landelijke regio’s tot toegepaste en industriële toepassingen. Onze focus ligt op de implementatie van ‘on-farm’ bioraffinageconcepten, wat leidt tot nieuwe perspectieven en gebruiksmogelijkheden voor potentiële belanghebbenden. Onze processen gedijen op iteratieve beoordelingen en analyses die worden uitgevoerd door computationele tools voor duurzame procesontwikkeling.

Partnerrol in C4B
UHOH neemt voornamelijk deel aan de ontwikkeling van het holistische raamwerk (WP5) en de milieu- en duurzaamheidsbeoordeling (WP7) van de casestudies. De onderzochte casestudies van UHOH zijn agrarische, reststromen uit de teelt van appels, aardappelen en wetlandbiomassa voor de productie van platformchemicaliën zoals Hydroxymethylfurfural (HMF) en Furandicarbonzuur (FDCA). De resultaten van deze werkpakketten zullen worden meegenomen in de business model ontwikkeling (WP6), waarin UHOH adviserend actief zal zijn.

WAGENINGEN UNIVERSITY

location_on The Netherlands captive_portal https://www.wur.nl/

Wageningen University heeft jarenlange ervaring in het participeren in en leiden van grootschalige EU-projecten. De Business Economics Group (BEC) heeft uitgebreide expertise in de analyse van de besluitvorming en het gedrag van boeren met betrekking tot duurzaamheid, toegepast in verschillende nationale en EU-projecten, het uitvoeren van economische experimenten, enquêtes en interviews. Bovendien heeft BEC ervaring met het valideren van businessmodellen.

Partnerrol in C4B
WU zal de analyse van de casestudy’s in WP5 leiden. Daarnaast is WU betrokken bij de ontwikkeling en validatie van bedrijfsmodellen in WP6 en bij de economische en algemene duurzaamheidsbeoordeling in WP7. WU zal ook leiding geven aan de ontwikkeling van een portefeuille voor O&I-prioriteiten.

STICHTING WAGENINGEN RESEARCH

location_on THE NETHERLANDS captive_portal https://www.wur.nl

Wageningen Economic Research is een van de onderzoeksinstituten binnen de rechtspersoon Stichting Wageningen Research. Het is een internationaal toonaangevend sociaal-economisch onderzoeksinstituut dat overheden en bedrijven op een innovatieve manier (sociaal)economische inzichten en integraal advies biedt voor goed beleid en betere besluitvorming. De data en modellen van het instituut helpen daarbij. Onderzoeksthema’s variëren van biodiversiteit tot true pricing, van consumentengedrag tot visserij, van nature-based solutions tot verdienmodellen van boeren, van duurzame waardeketens tot gezondheid.

Partnerrol in C4B
Wageningen Research leidt de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen in WP6 en draagt bij aan het maken van beleidsaanbevelingen (WP5), een holistisch analyseraamwerk (WP5) en aan de beoordeling van sociale effecten van businessmodellen (WP7).

ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION

location_on Spain captive_portal https://www.leitat.org

Leitat, opgericht in 1906, is een van de referentie-entiteiten op nationaal en Europees niveau op het gebied van technologiebeheer. Het heeft een team van meer dan 500 professionals, experts op het gebied van toegepast onderzoek, technische diensten en het beheer van technologische en innovatie-initiatieven. Leitat biedt sociale, industriële, economische en duurzame waarde en biedt uitgebreide oplossingen in meerdere sectoren en gebieden: ontwikkeling van nieuwe materialen, eco-duurzame productie, preventiesystemen voor gezondheid op het werk, herwaardering van afval en gebruik van natuurlijke hulpbronnen, interconnectiviteit en digitalisering van de industrie, groene energie en maximalisatie van energie-efficiëntie. Leitat is erkend door het Ministerie van Wetenschap en Innovatie en is een van de belangrijkste entiteiten die deelnemen aan het Horizon2020- en Horizon Europe-programma van de Europese Unie.

Partnerrol in C4B
Leitat leidt WP7 en richt zich op de technologische aspecten binnen holistische analyse en duurzaamheidseffectbeoordeling van de nieuwe bedrijfsmodellen.

Funded by the European Union

Gefinancierd door de Europese Unie, onder Subsidieovereenkomst nr. 101135323. De standpunten en meningen die worden uitgedrukt, zijn echter alleen die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of REA. Noch de Europese Unie noch de verlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.